Transakciona analiza ili, skraćeno, T.A., je teorija ličnosti i teorija komunikacije koju je krajem pedesetih godina ustanovio američki psihijatar Erik Bern (Eric Berne, 1910–1970). TA se u početku koristila isključivo kao sistematska psihoterapija, koja se danas koristi u individualnom, grupnom i porodičnom tretmanu.

Psihološke i komunikacijske tehnike koje su nastale u okviru TA psihoterapije prihvaćene su i u drugim oblastima u kojima postoji intenzivan rad sa ljudima, tako da nakon obogaćenja ovih tehnika danas postoje četiri specijalizacije u okviru transakcione analize i četiri vrste diploma:

  • psihoterapija
  • savetovanje
  • pedagogija
  • menadžment

Psihoterapijska primena transakcione analize podrazumeva rad sa ljudima čije su smetnje definisane kao mentalni poremećaji i koje su obuhvaćene savremenom psihijatrijskom klasifikacijom bolesti (ICD-10, DSM-IV). Savremeni stav je da svako ko je zavšio neki od humanističkih fakulteta može, uz dodatnu edukaciju (psihoterapijski propodeutikum) postati psihoterapeut.

Savetodavna primena TA se odnosi na rad sa ljudima kojima je potrebna psiho-socijalna pomoć, ali koji se ne mogu smatrati mentalno poremećenima, tako da se u ovoj specijalizaciji obrazuju školski psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, medicinske sestre i tehničari, defektolozi, penolozi, sveštenici, itd.

Pedagoška primena TA podrazumeva rad sa zdravom decom i odraslima u kontekstu učenja, gde je cilj razvoj njihovih ljudskih potencijala i prevencija poremećaja, a ovom oblašću primene TA bave se pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, andragozi, itd.

Organizaciona ili korporativna primena TA podrazumeva rad sa grupama i timovima koji su usmereni ka ostvarenju nekog cilja (tim, korporacija, organizacija, udruženje, preduzeće, itd.) gde je osnovna namena poboljšanje njihove efikasnosti, kao i rad s problemima vođenja i rukovođenja. Ova oblast je otvorena za sve one koji se bave ovom problematikom od industrijskih psihologa, do profesionalnih menadžera i konsultanata.

Iako postoje izvesna preklapanja između ovih oblasti primene, danas se smatra da svaka oblast primene zahteva od budućeg transakcionog analitičara poznavanje posebnih znanja i veština. 1