Saša Jovslikaanović
• Profesija: Porodični i seksualni psihoterapeut
• Status: Sertifikovani psihoterapeut
• Licenca: Centar za porodicu, porodične terapeute i sistemsku porodičnu edukaciju.
Licenca za porodičnu psihoterapiju Komore socijalne zaštite Republike Srbije

Vrste usluga:
• Individualna psihoterapija
• Porodična psihoterapija
• Bračna i psihoterapija parova
• Seksualna psihoterapija pojedinaca i parova
• LGBT psihoterapija
• Psihoterapija bolesti zavisnosti
• Grupna psihoterapija
• Psihoterapijski rad sa gubicima i traumom
Moj pristup u radu:
Moj pristup u radu je pravoshodno sistemski i rodno-senzitivan i zasniva se na uspostavljanju saradničkog odnosa sa kllijentom koji je osnova za rešavanje problema, oslobađanja od patnje, promenu, rast i razvoj. Metode i tehnike koje koristim u radu zasnovane su na principima sistemskog pristupa psihoterapiji uz kombinovanje sa široko primenjivim tehnikama kognitivno-bihejvioralne I racionalno-emocionalne terapije. U radu klijenta prihvatam saosećajno, u bezbednoj situaciji seanse pružam punu podršku njegovom doživljaju stvarnosti. Imajući u vidu da ga karakterišu uzrast, pol, profesija, odnosi sa bliskim, bitnim osobama, te sredina i kultura iz koje je, pratim proces u njemu i izmedju nas u cilju proširivanja svesnosti.

Pravci koje koristim:
• Sistemska porodična psihoterapija
• Rodno-senzitivna, sistemska seksualna psihoterapija
Biografija:

Saša Jovanović je rođen 17. marta 1980. godine u Jagodini. 2007. godine diplomirao je socijalni rad i socijalnu politiku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na temu „Socijalna integracija mladih sa poremećajima u ponašanju“ pod mentorstvom dr. Ivana Vidanovića. Iste godine, upisuje postdiplomsku edukaciju iz oblasti sistemskog psihoterapijskog pristupa u radu sa pojedincima, porodicama i parovima. 2009. godine počinje samostalno da drži psihoterapijske seanse, i već na početku karijere stiče značajan broj radnih sati sa klijentima koji mu se obraćaju zbog najrazličitijih problema. 2014. godine završio je četvorogodišnju postiplomsku edukaciju iz sistemskog psihoterapijskog pristupa u radu sa pojedincima, porodicama i parovima i stekao zvanje sistemskog porodičnog psihoterapeuta pri Centru za porodicu, porodične terapeute i sistemsku edukaciju u Beogradu. Disertirao je sa temom „Rad sa gubicima i tugovanjem kod muskih klijenata u sistemskoj porodičnoj terapiji“. Ova disertacija objavljena je u časopisu za teoriju i kritiku socijalnih ideja i prakse „Socijalna misao“. Objavljivao je stručne radove u nekoliko zbornika i učestvovao kao predavač na domaćim i međunarodnim kongresima iz oblasti socijalne zaštite. Od 2015. godine je na dodatnoj specijalizovanoj edukaciji iz Rodno-senzitivne, seksualne psihoterapije. Takođe, završio je edukaciju iz porodčine medijacije i savetodavno-terapijskog rada sa istopolno orijentisanim osobama. Od 2008. godine aktivno radi sa porodicama, parovima, pojedincima, decom i mladima.

Ključne reči:
Rodna-senzitivnost, psihoseksualni, bračni, komunikacijski problemi, erektilna disfunkcija, strah od suprotnog pola, preuranjena ejakulacija, adolescentske krize, depresija, bolesti zavisnosti, gubici, lgbt.